ĮSTEIGTA LIETUVOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ GAVĖJŲ ASOCIACIJA „MANO GLOBA“

2023 m. gegužės 22 d. įsteigta Lietuvos socialinės globos paslaugų gavėjų asociacija „Mano globa“, kurios pagrindiniai veiklos tikslai – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių, socialinės globos  gavėjų, interesams ir juos ginti, aktyviai dalyvauti valstybės socialinės politikos formavime, vykdant asociacijos Steigimo sutartyje bei Įstatuose aptartą veiklą.

Pagrindinės asociacijos veiklos sritys: veiklos sritys: socialinės globos paslaugų efektyvumo, kokybės tyrimų vykdymas, pasiūlymų rekomendacijų Asociacijos nariams, valstybės, savivaldybių įstaigoms rengimas; viešų renginių, konferencijų, seminarų, mokymų, kvalifikacijos kėlimo kursų, skirtų apžvelgti socialinės globos praktikos naujoves, teorines rekomendacijas ir mokslinius tyrimus organizavimas; prieinamų socialinės globos paslaugų analizavimas; socialinę globą reglamentuojančių teisės aktų analizavimas; suprantamos informacijos apie socialinės globos paslaugas ir šios srities problemas pateikimas visuomenei, organizuojant viešus renginius,
paskaitas, mokymus, rengiant informacinę medžiagą, rašant straipsnius, vertinimus; bendradarbiavimas su Lietuvos Respublikos ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis, siekiant teigiamų pokyčių socialinės globos srityje.

Asociacijos pirmininku išrinktas Juozas Brigmanas.